AS “Sadales tīkls” pienākums ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi saviem klientiem līdz noteiktai elektroietaišu piederības robežai, savukārt klientu atbildībā ir savu objektu iekšējo elektrotīklu uzturēšana un pārbaude, kā arī katram klientam pašam ir jārūpējas par savu elektroiekārtu darbību un drošību.

Lai elektroiekārtu darbību mājoklī vai uzņēmumā neietekmētu bojāts un nepārbaudīts objekta iekšējais elektrotīkls, AS “Sadales tīkls” aicina klientus rūpīgi pārbaudīt un uzraudzīt sava īpašuma elektrotīklu, kā arī pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus. AS “Sadales tīkls” elektromontieri, veicot ikdienas darbu, novērojuši, ka ir objekti, kuru elektrotīkls ir drošs un sakārtots, gan objekti, kuru iekšējais elektrotīkls ir novecojis un ilgstoši nav pārbaudīts.

Kā sliktie piemēri ir aŗī objekti, kuros uzstādīti iekārtu jaudai un elektrotīklam neatbilstoši drošinātāji vai ievadaizsardzības aparāti. Nekvalitatīvi savilkti elektrības vadi un nedroši vadu savienojumi paaugstina elektroiekārtu bojājumu iespējamību un ugunsgrēka risku, kuru iespējamais cēlonis ir īssavienojums, turklāt šāds elektrotīkla stāvoklis apdraud cilvēka dzīvību. Elektrotīkla pārbaude un izbūve jāveic rūpīgi un atbildīgi, tādēļ šis darbs jāuztic tikai sertificētiem speciālistiem vai nozares uzņēmumiem, kuru kontaktinformācija pieejama Latvijas Elektriķu brālības mājas lapā vai Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas mājas lapā.

Savukārt, lai pasargātu elektroiekārtas no bojājumiem, kuru darbības laikā nav pieļaujamas sprieguma svārstības un elektroenerģijas piegādes pārtraukumi gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības savā īpašumā var uzstādīt kvalitatīvus bezpārtraukuma barošanas avotus jeb UPS (Uninterruptible Power Supply) iekārtas vai ģeneratorus, kuri paredzēti dažādu elektroierīču (datortehnikas, apkures iekārtu, ražošanas iekārtu, signalizāciju u.c.) darbības nodrošināšanai elektroenerģijas piegādes pārtraukuma laikā. Svarīgi, lai šīs elektroiekārtas uzstāda profesionāli speciālisti un klientiem būtu prasmes ar šīm aizsardzības iekārtām pareizi rīkoties, piedevām tās ir regulāri jāpārbauda.

Ik gadu AS “Sadales tīkls” veic apjomīgu darbu, lai atjaunotu un rekonstruētu elektrotīklu, pārbūvējot gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu vai izolētu vadu līnijām, un padarītu elektrotīklu laika apstākļu neietekmējamu, bet operatīvu elektroapgādes traucējumus novēršanu nodrošina digitālie elektrotīkla elementi – vienota dispečervadības sistēma, attālināti vadāmie jaudas slēdži, bojājumu vietas uzrādītāji, kā arī viedie elektroenerģijas skaitītāji.

Liels ieguvums drošas un nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanā ir elektrolīniju trašu tīrīšana, jo, regulāri attīrot elektrolīniju trases no kokiem un krūmiem, kā arī elektrolīniju aizsargjoslā nozāģējot bīstamos kokus, elektrotīkls tiek pasargāts no vecu un bojātu koku un to zaru uzkrišanas gaisvadu elektrolīniju vadiem, bet klienti no elektroapgādes pārtraukumiem. Tomēr elektroapgādi ietekmē ne tikai AS “Sadales tīkls” elektrotīkla tehnoloģiskie bojājumi, bet arī klientu objektu iekšējais elektrotīkla stāvoklis, dabas stihijas un nelabvēlīgi dabas apstākļi vai saimniecisko darbu veicēju izraisītie elektrotīkla bojājumi – rakšanas darbu laikā bojātas kabeļu līnijas, mežistrādes darbos elektrolīnijās iegāzti koki, ar specializēto tehniku bojāti elektrolīniju balsti, stārķu ligzdošanas laikā radītie elektrotīkla bojājumi u.c.

Diemžēl šādos gadījumos, kad pazūd elektroapgāde, var tikt bojātas klientu objektos esošās elektroierīces vai traucēta šo iekārtu darbība, tādēļ katram klientam pašam ir pienākums rūpēties par savā īpašumā esošā elektrotīkla un elektroiekārtu aizsardzību un drošu ekspluatāciju. Klientiem jāņem vērā, ka AS “Sadales tīkls” nav tiesīga segt zaudējumus, kuri radušies klientam iekšējā elektrotīkla bojājuma vai neparedzētu apstākļu dēļ, kuri nav atkarīgi no AS “Sadales tīkls” rīcības, tādēļ klienti var izmantot dažādu apdrošināšanas uzņēmumu, banku vai elektroenerģijas tirgotāju pakalpojumus un apdrošināt elektroiekārtas pret elektroapgādes pārtraukumu vai sprieguma svārstību radītajiem bojājumiem.

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka elektronegadījuma, avārijas, elektroierīču bojājuma vai remontu gadījumā svarīgi atcerēties un ievērot pamatnoteikumu – vispirms ir jāatslēdz objekta kopējais elektrības drošības slēdzis! Katram ir jāzina vieta savā īpašumā, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un izglābt cilvēka dzīvību.

Konstatējot bīstamu situāciju elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.